Nhất Kiếm Giang Hồ

Điều khoản sử dụng trò chơi

Giới thiệu:

Nhất Kiếm Giang Hồ (“NKGH” hoặc “Sản Phẩm”) được Công ty Cổ phần Funtap (“Funtap”) phát hành độc quyền tại thị trường Việt Nam.
NKGH là trò chơi điện tử trên mạng dành cho người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên (18+); theo quy định của pháp luật Việt Nam, trường hợp Người dùng chưa đủ 18 (mười tám) tuổi, Người dùng không được phép sử dụng Sản Phẩm này.
Trước khi sử dụng Sản Phẩm, Người dùng cần hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ Điều khoản và Điều kiện của Funtap (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi), những điều khoản hạn chế đối với quyền lợi của Người dùng cũng như các điều khoản riêng biệt khác.
Trường hợp Người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện, Người dùng vui lòng không sử dụng NKGH và ngay lập tức đóng, gỡ bỏ hoàn toàn Sản Phẩm ra khỏi thiết bị của Người dùng.
Việc Người dùng tham gia, sử dụng NKGH được hiểu là Người dùng đã đồng ý với toàn bộ các điều khoản của trò chơi cũng như Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi; cũng như các điều khoản khác được viện dẫn, cùng với các bản sửa đổi, bổ sung tùy thời điểm.

Định nghĩa:

Trong phạm vi Quy tắc trò chơi và các Điều khoản và Điều kiện tại đây, các từ, cụm từ viết hoa sẽ được hiểu như định nghĩa dưới đây, trừ khi ngữ cảnh buộc phải hiểu khác đi:

“Trò Chơi”: trong trường hợp này được hiểu là trò chơi điện tử trên mạng Nhất Kiếm Giang Hồ.
“Trang Chủ Của Trò Chơi”: https://nhatkiemgiangho.vn/home
“Quy Định Trò Chơi”: là các điều khoản, điều kiện được quy định tại Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ và/hoặc các thông báo, tin tức trong trò chơi được Funtap thông báo trong Trò Chơi và/hoặc tại Trang Chủ của Trò Chơi.
“Dữ Liệu”: là các nội dung/thông tin được tạo/sinh ra trong quá trình Người dùng tham gia, sử dụng Trò Chơi được hệ thống máy chủ (server) của Trò Chơi ghi nhận lại.

Ngoài ra, các định nghĩa khác được nêu tại Điều khoản và Điều kiện do Funtap phát hành.

Người chơi/Người dùng đồng ý với Điều khoản và Điều kiện khác tại đây, được đưa ra bởi Công ty khi Người chơi/Người dùng sử dụng dịch vụ của Công ty.